Logo
Cổng Thông Tin Điện Tử
Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Bình Chánh - Củ Chi
  Lễ ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học   (2022-11-24 07:41:35)

Ngày 19 tháng 11 năm 2022, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học với trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

[Xem thêm]

  Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng cho các đội bảo vệ rừng chuyên trách   (2022-11-24 03:57:46)

Vào ngày 18 tháng 11 năm 2022 Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi phối hợp với Chi cục Kiểm lâm vùng III tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng cho các đội bảo vệ rừng chuyên trách

[Xem thêm]

  Kế hoạch tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng cho các đội bảo vệ rừng chuyên trách   (2022-11-22 03:27:58)

Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi ban hành Kế hoạch tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng cho các đội bảo vệ rừng chuyên trách

[Xem thêm]

  Thông báo về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký của Trưởng ban - Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi   (2022-10-05 07:48:46)

       Căn cứ Quyết định số số 342/QĐ-SNN ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban - Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi

[Xem thêm]

Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tổng Cục Lâm Nghiệp Sở Nông Nghiệp & PTNT TP Hồ Chí Minh Sở GVTV TP Hồ Chí Minh Sở Tài Nguyên Môi Trường TP Hồ Chí Minh Chi Cục Kiểm Lâm TP. Hồ Chí Minh