KẾ HOẠCH 
Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021
           Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-SNN ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh – Củ chi ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021.

             Đính kèm như sau

cải cách hành chính

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2021

               Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-SNN ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 và Kế hoạch số 30/KH-BQL ngày 20 tháng 01 năm 2021 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh – Củ Chi báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I/2021
                 Đính kèm như sau: 

Báo cáo cải chách hành chính

KẾ HOẠCH

Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

               Thực hiện Kế hoạch số 335/KH-SNN ngày 16 tháng 02 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh – Củ Chi ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 với các nội dung trọng tâm.
                 Đính kèm như sau: 

Kế hoạch tuyên truyền CCHC