Hợp tác - nghiên cứu khoa học

THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH(Nuôi cấy mô Lan Ngọc Điểm, Bạch Đàn, Long não)

Untitled1.png

Heading 1

1a.jpg
2a.jpg
3a.jpg
4a.jpg