QUY TRÌNH ISO

Ban quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ chi công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001:20015 

(Theo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 455/QĐ-BQL ngày 24 tháng  12  năm 2019 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi)

 

 

Heading 1

Untitled.png

Download file tai đây

Bảng công bố

Quyết định công bố

Phụ lục đính kèm

         Quyết định