TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH PHÁT CHĂM SÓC RỪNG PHÒNG HỘ ẤP 3, 6, 7 LÊ MINH XUÂN, HUYỆN BÌNH CHÁNH

Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố tại công văn số 13329/VP-KT ngày 04 tháng 12 năm 2018 về chủ trương, bố trí kinh phí thực hiện công tác phát dọn thực bì hàng năm trên toàn diện tích rừng phòng hộ ấp 3,6 và ấp 7 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh; ngày 01 tháng 10 năm 2020, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bình Chánh – Củ Chi triển khai thực hiện công trình phát chăm sóc rừng phòng hộ ấp 3, 6, 7 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Với mục tiêu tổ chức phát dọn thực bì, dây leo trên toàn diện tích cây trồng tạo điều kiện thuận lợi cho các loài cây trồng chính phát triển, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi đã ban hành Quyết định 327/QĐ-BQL ngày 14 tháng 8 năm 2020 về việc Phê duyệt Thiết kế, dự toán phát chăm sóc rừng phòng hộ ấp 3, 6, 7 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh năm 2020 để có cơ sở triển khai thực hiện công trình. Hiện trạng thực bì các lô rừng phòng hộ trước khi được phát chăm sóc Trong năm 2020, năm đầu tiên thực hiện công trình, công tác phát chăm sóc rừng được thực hiện 01 lần trên toàn bộ các lô rừng thuộc khu vực rừng phòng hộ ấp 3, 6, 7 xã Lê Minh Xuân huyện Bình Chánh (trừ các lô rừng thuộc hạng mục “Chăm sóc nuôi dưỡng Tràm chua” và một số lô rừng thuộc hạng mục “Trồng chuyển hóa Tràm chua” do các cây Tràm chua đã lớn, sinh trưởng và phát triển tốt). Tổng diện tích các lô rừng được phát chăm sóc năm 2020 là 201,582 ha trong đó diện tích thực phát là 160,494 ha chiếm khoảng 80% diện tích các lô rừng. Công tác phát chăm sóc rừng phòng hộ ấp 3, 6, 7 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2020, tạo nên một diện mạo mới cho các lô rừng phòng hộ tại Bình Chánh, là tiền đề cho công tác chăm sóc nâng cao chất lượng rừng phòng hộ trong những năm tiếp theo. Thi công phát chăm sóc thực bì trên các lô rừng

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH PHÁT CHĂM SÓC RỪNG PHÒNG HỘ ẤP 3, 6, 7 LÊ MINH XUÂN, HUYỆN BÌNH CHÁNH