KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021

              Căn cứ Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 13/5/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức lại Chi cục Lâm nghiệp thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh-Củ Chi;

            Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bình Chánh-Củ Chi ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-SNN ngày 03/8/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

              Căn cứ Quyết định số 604/QĐ-SNN ngày 29/12/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán ngân sách năm 2021, đơn vị: Ban Quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh-Củ Chi;

               Thực hiện Quyết định số 47/QĐ-SNN ngày 03/02/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kế hoạch chỉ đạo điều hành và Chương trình công tác năm 2021, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bình Chánh- Củ Chi (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) xây dựng Kế hoạch chỉ đạo điều hành chương trình công tác năm 2021 cụ thể như sau:

                1. CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP:

                1.1. Quản lý về rừng và đất lâm nghiệp:

             - Triển khai thực hiện theo dõi, cập nhật, báo cáo diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên phạm vi địa bàn được giao tại huyện Bình Chánh, Củ Chi (332, 548 ha) theo đúng quy định của pháp luật về trách nhiệm của chủ rừng.

- Rà soát, xây dựng bổ sung hồ sơ quản lý, bản đồ hiện trạng rừng địa bàn được giao đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, cập nhật diễn biến tình hình rừng, đề xuất giải pháp xử lý khi cần thiết.

               1.2. Công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng tại Bình Chánh và Củ Chi:

               * Bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng:

              - Bố trí, đảm bảo điều kiện hoạt động hiệu quả của các chốt bảo vệ rừng trên toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao quản lý (08 chốt), rà soát diện tích thực tế từng khu vực rừng, triển khai ký kết hợp đồng giao nhận khoán bảo vệ rừng với 08 hộ dân cư ngụ tại địa phương có rừng và đất lâm nghiệp do Ban Quản lý phụ trách.

             - Phân công, bố trí cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên kiểm tra hoạt động của các chốt bảo vệ rừng của các hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, nghĩa vụ được ghi nhận trong hợp đồng khoán bảo vệ rừng.

               - Phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi gây thiệt hại tài nguyên rừng và đất rừng trên phạm vi địa bàn được giao quản lý.

- Tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ diện tích đất trong phạm vi dự án trồng mới rừng phòng hộ ấp 3 xã Lê Minh Xuân đã tiếp nhận bàn giao từ Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép đất trong phạm vi dự án.

             - Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng thực tiễn, hoàn thiện hoạt động của lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách theo quy định của Nghị định 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 về kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách.

               * Công tác Phòng cháy, chữa cháy rừng tại Bình Chánh, Củ Chi:

              - Thành lập Tổ PCCC rừng tại Bình Chánh, Củ Chi, tổ chức lực lượng tuần tra 24/24, thường xuyên kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng khi có sự cố đảm bảo PCCCR được nhanh chóng kịp thời, thực hiện phương châm 4 tại chỗ.

             - Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc: Trạm Quản lý và Phát triển rừng Bình Chánh, Vườn thực vật Củ Chi tăng cường công tác tuần tra phòng cháy chữa cháy rừng mùa hanh khô, bố trí nhân lực trực tháp canh lửa tại rừng phòng hộ, rừng đặc dụng Bình Chánh, rừng phòng hộ Củ Chi, không để xảy ra cháy rừng trong địa bàn quản lý, kịp thời xử lý khống chế không để cháy lan, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có sự cố phát sinh.

             - Xây dựng dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công trình Phát dọn thực bì phòng cháy, chữa cháy tại rừng phòng hộ, đặc dụng huyện Bình Chánh, Củ Chi năm 2021, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện.

            - Phối hợp đơn vị tư vấn khảo sát, xây dựng thiết kế, dự toán, triển khai thi công nạo vét kênh nội đồng đảm bảo nguồn nước phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng tại Bình Chánh.

            1.3. Phòng trừ sâu bệnh hại rừng:

          Chủ động, thường xuyên phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm tra định kỳ, đột xuất, theo dõi tình hình sâu bệnh, khảo sát, đề xuất các giải pháp phòng trừ sâu bệnh cây tại rừng phòng hộ Bình Chánh, Củ Chi khi có phát sinh.

           2. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN RỪNG:

           2.1. Tại địa bàn huyện Bình Chánh:

          - Xây dựng, trình duyệt dự toán chăm sóc cây gỗ quý trồng thực nghiệm trên đất ngập phèn tại Vườn ươm xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh; chăm sóc Khu vườn cảnh- khu sưu tập cây ngập phèn tại rừng đặc dụng ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, tổ chức triển khai thực hiện.

           - Khảo sát, xây dựng, trình duyệt dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình phát dọn thực bì, chăm sóc rừng phòng hộ ấp 3, 6, 7 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh để triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

           - Tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin, tham mưu BGĐ Sở kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, giải quyết xử lý cây trồng đã bồi thường, hỗ trợ cho dân do ảnh hưởng của dự án trồng mới rừng phòng hộ tại ấp 3 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh để sớm bàn giao mặt bằng trên toàn bộ diện tích dự án, làm cơ sở hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình thẩm định, phê duyệt theo Luật đầu tư công.

            2.2. Tại địa bàn huyện Củ Chi:

           - Xây dựng, trình duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình chăm sóc cây sưu tập Vườn Thực vật Củ Chi năm 2021, tổ chức thực hiện.

          - Tiếp tục tham mưu BGĐ Sở, cập nhật thông tin, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc chấp thuận chủ trương, kinh phí quy hoạch 1/2000 dự án mở rộng Vườn Thực vật Củ Chi để triển khai thực hiện; Tham mưu BGĐ Sở trình duyệt Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án mở rộng Vườn Thực vật Củ Chi theo quy định của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

          3. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, THỰC NGHIỆM, SẢN XUẤT NÔNG LÂM KẾT HỢP:

          Tiếp tục thực hiện chăm sóc cây gỗ quý trồng thực nghiệm trên đất ngập phèn, tổ chức nghiên cứu sản xuất nông lâm kết hợp, dịch vụ kỹ thuật lâm nghiệp tại Vườn ươm Bình Chánh, phát huy năng lực thực tiễn của viên chức, người lao động, tạo nguồn thu nhập hợp pháp, từng bước nâng cao đời sống của đội ngũ viên chức, người lao động của đơn vị.

          4. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ QUAN:

          4.1.Công tác cải cách Hành chính:

         - Xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách Hành chính năm 2021. Thực hiện nghiêm túc việc cập nhật, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản đến, đi do Ban chỉ đạo cải cách hành chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện.

          - Triệt để ứng dụng công nghệ thông tin, mail điện tử trong việc triển khai văn bản đến các đơn vị trực thuộc qua địa chỉ mail công vụ của các đơn vị, cá nhân đã được cung cấp, đảm bảo việc chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời từ lãnh đạo Ban Quản lý đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; thực hiện có hiệu quả các văn bản, tài liệu của ngành qua trao đổi, sử dụng mạng điện tử trong nội bộ, góp phần thiết thực vào thực hiện tiết kiệm giấy tờ và thời gian giải quyết công việc.

          - Đảm bảo cập nhật thông tin kịp thời, vận hành hiệu quả trang thông tin điện tử của Ban Quản lý; duy trì, thực hiện đánh giá việc thực hiện các quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 trong hoạt động nội bộ.

        - Thực  hiện  tốt việc công  khai, minh  bạch  công  tác  thu chi  các  nguồn kinh phí năm 2020, dự toán thu chi ngân sách năm 2021 về các lĩnh vực hoạt động của Ban Quản lý dưới hình thức niêm yết công khai tại trụ sở Ban Quản lý để viên chức và người lao động biết, theo dõi, kiểm tra.

         - Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính trong sử dụng biên chế và kinh phí theo Nghị  định 141/2016/NĐ -CP  ngày  14  tháng  02  năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; Thực hiện tiết kiệm triệt để, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn ngân sách, đảm bảo các chính sách thu nhập hợp pháp cho công chức, viên chức.

          - Duy trì hộp thư góp ý tại trụ sở Ban Quản lý để tiếp nhận phản ảnh, góp ý của các tổ chức, cá nhân có mối liên hệ công việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ.

            4.2. Công tác tổ chức, cán bộ:

        - Thực hiện đúng quy định về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, viên chức; quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức qua phần mềm quản lý.

        - Tổ chức rà soát, nắm bắt chính xác, kịp thời trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, ngoại ngữ, tin học... của cán bộ, viên chức đang công tác tại đơn vị; cán bộ, viên chức đang đào tạo; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2021, ưu tiên cán bộ, viên chức trong diện quy hoạch. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng 01-02 viên chức có trình độ Đại học chuyên ngành lâm nghiệp để bổ sung nhân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

       - Rà soát, thực hiện quy trình bổ nhiệm 02 vị trí, chức danh lãnh đạo, quản lý (Phó trưởng đơn vị trực thuộc) thay thế các cán bộ đã nghỉ hưu, chuẩn bị nghỉ hưu (Ông Trương Thanh Tùng, Phó trưởng Trạm Quản lý và Phát triển rừng Bình Chánh đã nghỉ hưu từ tháng 4/2020; Ông Trương Anh Tài, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật Quản lý rừng, sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ 01/11/2021) để đáp ứng yêu cầu công tác trong thời gian tới.

          4.3. Công tác khác:

          - Tiếp tục kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, nội quy của đơn vị phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành.

         - Xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tuyên truyền phổ biến pháp luật đối với cán bộ, viên chức, người lao động.

         - Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, thi đua khen thưởng được công khai, minh bạch, phát huy tối đa tinh thần làm chủ tập thể của cán bộ, viên chức, người lao động trong mọi hoạt động của cơ quan, quán triệt quan điểm tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

         - Nâng cao trách nhiệm lực lượng bảo vệ cơ quan, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ tại cơ quan, bảo vệ tài liệu, bí mật Nhà nước, tham gia chủ động, tích cực với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trên địa bàn có trụ sở cơ quan, đơn vị trực thuộc, khu vực rừng được giao quản lý thực hiện bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

        - Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, vận động cán bộ công chức, viên chức và đoàn viên; triển khai phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, chương trình công tác trọng tâm của ngành; tích cực phòng chống tham nhũng, chống tham ô, lãng phí; thực hành tiết kiệm; có ý thức xây dựng cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tại địa bàn rừng quản lý, làm tốt công tác tuyên tuyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tích cực tham gia cùng đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

         - Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đơn vị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, hưởng ứng phong trào “Học tập suốt đời”.